Home » Речник на диалектните думи

Речник на диалектните думи

Речник на диалектните думи и думите с диалектно произношение в с.Миланово (Осиковo)   А аргàкье – аргати, ратаи, наемни работници за гледане на животни и работа на нивите адèт – навик, обичай аргàсвам – боядисвам прежда, вълна с орехи и др. арѝзвам – подарявам аризмò – подарено на дъщеря след женитба арбàль -  нещо износено, остаряло ан - хан амàн – омръзна ми     Б бадàнь- буре с едно дъно, дървен съд (да) брѝйна – да извикам, да изплача отведнъж, ненадейно бỳбрек – бъбрек бадявà – напразно баклè – дървен съд за вода бакòл – по-голям дървен съд за вода бàкье – бате балдѝсвам – изморявам се бамбонѝя – тълпа барабàр – заедно барàнки – овце бардè – глинен съд за ракия бач – овчар, който прави сирене бачѝя – стадо на летуване, мандра башкà – отделно башкòсвам – заделям битàнка – пъргав , силен , упорит бѝшкам – бутам блензàва са – говоря глупости блювам – бълвам, повръщам бохчà – кърпа за увиване на хляб, багаж брàви - животни бравѝнчило – мравуняк бравѝняк – мравка бракьà – братя булюк – безразборна група хора или стадо животни бобàрник – място, засадено с картофи (компир, боб) бастòн - бастун бỳче – букова гора бỳляк – бухал бỳчка – съд за производство на масло белòк – белтък     В ветрòм – отгоре–отгоре, по края, незабелязано (да) втелèбя – да дам насила някому нещо вàглян – въглен вѝтель – приспособление за затваряне, райбер вида (да вида) - видя, да видя влакà – рода, фамилия воспѝрам – спирам вòсок – восък воѝще – предната дълга част на ралото вòзник – легнал по гръб врътня – въртене, обикновено в къщи връшник – уред за печене на хляб вървище – пътека, път вървенѝца – редица от хора или животни врелèц – нещо горещо, обикновено за ядене висулѝца – два кочана царевица, вързани един за друг врàжам – движа пръстите при свирене на кавал, гайда, цафара варèкам – плача силно, с глас врàтница – врата на жилище за животни, вход за градина и др. вършиня – клонка от дърво, вейка варàк – фолио, станиол вàзе – вас вèке – вече вайвòда – войвода валкѝ – топки тесто ватрàль – черен, мръсен предмет вѝкам – казвам вѝя – вие втелеби – връчи, дава насила врèдна жена – пъргава, оправна вàрда - пазя     Г гавàнци – съд за сол и др., хаванче гвàрам – газя в кал, трева глѝбам – газя в дълбок сняг грòзгье – грозде гюронтѝя – караница, гълчава гюбел – стърчащ над земята камък гàжва – кръг от желязо или лозина за затваряне на врата -  мъж със смъкнати панталони, неугледен грèбень – гребен грѝвня – гривна гỳщерица – вид гущер / сив, малък/ гявол – дявол гърчав – слаб гỳвно – гумно грибỳля – дървен уред за събиране на сено и др. газнèм – заднишката гòскье – гощавка     Д джамадàн – мъжка вълнена дреха с ръкави, дълга до коленете дорàмче – мъжка вълнена дреха без ръкави дживгàр – слаб, но пъргав човек или животно джурỳляк – дървен уред за разбиване на качамак, коприва и др. джафалàк – безразборно говорене, викане, гълчава даш – дъжд дàска – дъска дек/а/ - къде день – ден деня – денем дòждам – идвам дрèя – дреха дрèи – дрехи дръво, дръвя – дърво, дървета дръва – дърва за огрев дỳня – дюля дèна/да дèна – да сложа, да съхраня джòнгъл – крак (обидно) довтàсам/да довтàсам – да дойда, да пристигна дрънча – закачам се, моля постоянно за нещо дрешлè – елек, дреха без ръкави, малка дреха дошèл – дошъл довàждам – довеждам де – хайде, дий ( за животни ) декам – подкарвам животи, казвам „де-е” - карам се някому, правя забележка дотѝца – дотича дулужàк – заедно, набързо добрè – съгласен съм дòма – в къщи днѝще – най-долната част на купа сено джолèкам – питам, искам досадно дофтàсам – пристигам длèтав – не втасал и не изпекъл се добре хляб джòпам – газя, стъпвам тежко дъргел – много старо и много слабо(за животно и човек) дръвнѝк – дърво, върху което се секат или цепят дърва     Е èлемия – дървена въртележка за навиване на прежда èндак – трап, гроб èребица – яребица егà - дано     Ж жадè – шосе жеп – джоб жълтò – ударението на втората сричка – жълто жълток – жълтък жаравѝна – жар, горящи въглени жубèркам – дъвча нещо, бавно     З (да) зàувера – започвам да бия жестоко (да) защѝла – да закрия (да) заглъзна – да заседна, затъна забовàра – да забравя забѝрам – заделям (отнася се за животни) зàйде – залезе зап – зъб запѝням – запъвам зàмет – място, заградено за животни зарàн – ударението на втората сричка – утре зачàйвам – заплесвам, залъгвам дете зекь – зет зèмньа – земя зеленò – ударението на посл. сричка – зелено зѝрка – дупка зарèда – скала зỳпам – играя хоро зàпетня – изкривяване на волската подкова отзад- за зимно време зàмань – винаги затàкна – затъкна, закича (за цвете) заоглàвка – метално или дървено приспособление за затягане, за разцепване зелен гущер – вид гущер ( голям и зелен) (да) запръста – да запечата (да са) засмàди – да му се не види задèвам – нарамвам на гръб с въже или цедило задевок – товарът, който е задянат зарèда - наред     И играòрец – добър играч на хоро (да) изпрòшна – да нащърбя, да разкъсам отвор ибрѝк - голям съд за ракия изкỳтла, да са изкỳтла – кривя,  да се изкривя ( от котел) изтрàса – изтърся икиндия – времето между пладне и свечеряване (да се) изтѝщи – да се доизпече изтрàва – да изпусна животните в забранено място (да са) изфàтам – да се определи кой ще бъде пръв извлàчам са – излизам бавно, показвам се иш, ѝшкам – подкарване на кокошки     Й йèла - ела     К клюцам – кълва кльòцам – сека дребни дърва клашнѝк – женска вълнена дреха до коленете касàче – мъжка вълнена дреха с ръкави до лактите качамѝлка – дървен уред за бъркане на качамак клювà – кълва кавгà – караница какòф – какъв кàпа – шапка кàпа – къпя кàпанье – къпане катерàхци – дървена стълба качè – дървен съд за зимнина, малка каца кàща – къща кандѝсвам – уморявам се, съгласявам се катрèнь – катран кѝна – късам кѝвра – плача клемѝя – част от волска кола, сълпèц клèпам – приказвам напразно - мажа, цапам копàньа – дървен съд за месене на хляб или за храна на животни кòчяк – заградено място за сено кожà – ударението на посл. сричка – много конь – кон крупà – голяма буца каменна сол крòтук – кротък кревèн – ударението на посл.сричка – пълен,дебел кỳкла – скала кокошѝняк – жилище за кокошки кỳрежка – изпражнение на птица кладà – запалвам огън кафèн – кафяв кòмпир боб – картофи кỳсам – ям кукурỳз – царевица курдѝсвам – настанявам се - навивам часовник кюмбè – печка кюпрѝя – част от покрива на къща, греда кюшè – ъгъл какалàшка – царевичен кочан без зърна кривàча – шепа куртулмà – спокойствие клоцàта – научавам нещо лошо кречèта – говоря бързо, насечено или пиша разкривено, нечетливо кюмè – стадо келепòш, келепòшка – подкапник (съществува в речника на старите българи) кюруфѝкам – мъча се да свиря с уста крàйшняк – крайната част на хляба коптѝсам,  да са коптѝсам – да се оправя (след болест или някакъв проблем) кàмик – камък кàщи – помещение в старите къщи, в тях се приготвяла храната (кухня) крън – пречупен, изкъртен (крън вол – вол с един рог) кърненье – изсичане клоните на дърво за храна на животните кỳфер – куфар кафàл – кавал кам – къде ( кам та – къде си) кръсник – който кръщава или венчава, кръстник кумèц – който е кръщаван или венчаван от кръстник коньèве – коне конòщип – попово прасе кълсѝ – ходи бързо, ситни кьòпам – куцам клèпвам – точа на точило или в ковачница кюти – мълчи, трай си кют – без рог кидеàк – скреж кръндель – къс (за дреха или друг предмет) крънкя – непрекъснато недоволства кюлàф – качулка на опанджак или друга дреха крап – къс кỳлен – мамул, плод на царевицата какалàшка – кулен без зърна (да) крòтна – да разположа животните на паша - да се успокоя     Л лàмба – газена лампа лоч – дървен съд за храна на животни,корито лỳгье – хора лàжа – лъжа лѝмгам – ям бавно без апетит лембезѝя – слаб, неиздържлив лỳлкя – люлка лулила – дървета за връзване на люлка на нивата или ливадата лàкокь – лакът на ръка - мярка за дължина при тъкане лàни – миналата година лежѝ – нощува (стоката) люча – целя с камък нещо ломòта – приказвам грубо лàча – разделям, отделям лачѝтба – време за лачене на животните през есента лютѝка – смес от счукани зеленчуци, вид салата     М мàка – мъка мàкьа – майка – не е така маш – мъж мàжя – мъже мàтляк – развалено (не излюпено) яйце мàнечок - малак мàчка, мачè – котка, коте мачерòк – котарак мая са – бавя се масỳр – царевица (мамул) мги – им (кратка форма на местоимение) мендѝль – дребен човек или животно месàль – тъкана вълнена покривка за тесто, хляб и др. мирѝз – зестра млечòк – млечка (трева) мълза – доя животно мòдър, мòдро – син, синьо мàненье – обработка на коноп, гръсти мотичè – малка мотика маàлкя – уред за предене или пресукване на прежда манжѝя – капризен мàам – преда из ръка с маалкя мàани-мàани – остави се мàне, мàнче – галено обръщение към дете мàкю, мàле, мàмо – галено обръщение към дете маанà – недостатък матèрам – обикалям безцелно мòляк – молец мрънкям – постоянно недоволствам младѝще – младо животно – агне, яре мòрковец - морков     Н набърделки – ватал, част от домашен стан нàдам са  - надявам се нàдвор (ка) - навън, на двора навàм – насам нащѝвям – надумвам, настройвам нèлен – лош човек - развален плод нѝен – техен нòга – крак ногàвци – кожени покривала на краката на мъжете до чатала натърдèл – дърво, поело влага, загнило навàждам – въвеждане на основата в нищелките при тъкане - напояване на градина, нива, ливада навòдка – специално въвеждане на основата при тъкане ной – на нея – местоимение ношкьà – нощем нàред – на ред нàковня – наковалня натемѝя – труден за общуване човек нàблизо – наблизо наскорè – наскоро напрèдка – преди време нам – на нас (местоимение) нèкогаш – някога (за минало и бъдеще време), понякога нàвидекь – на видно място ния – ние (местоимение) нòйна – нейна (местоимение) нèделя – неделя надръвняк – събрани между две дървета дипли (снопове) шума за   зимата     О òда – ходя òдар, òдри  – креват, легло, кревати, легла оджàк – изход за дима над огнището опѝняк – цървул (от кожа или гума) опанджàк – ямурлук, наметало опашнѝца – част от волска кола òра – хора òра – ора нивата òро – хоро орàнье – оране орèй – орехи он, онà, онò, онѝ – той, тя, то, те òти – защо обеднàж – едновременно, заедно òгин, огѝно – огън, огъня одоздòле – отдолу òпра, да òпра – да отида някъде за малко оядам са – карам се, ядосвам се òтмъх – отведнъж, с удоволствие (да са) огалàта – да опитам ядене òломань – сбирщина от хора одàнаде – отсреща омарлѝна – мараня опчèвам – отпочивам орталàк – много хора очèл – отишъл овàлям – окалям, замърся опỳщил – изпуснал (да) отòтам – да се увия много със завивки или дрехи одешкѝм – ходейки облàчам – обличам (да) оклàса – да пусна на свобода     П пакь – път пайвàн – коне, пуснати свободно на паша пар – дървен съд за лютика патлижàн – домат папалюга – царевичен кочан без зърна пашкỳль – пашкул пòждам – тръгвам пòдница – глинен съд за печене на хляб пòлог – гнездо пòлье – поле постиляч – парче плат в цървула песòк – пясък пèток – петък пондèлник – понеделник повъртàч – дървен прът, който задържа кросното на домашен стан пèнджер – прозорец пирòнь – пирон пѝрляк – разпиляна коса пласт – купа сено плèва – плява плèвник – помещение за плява пльòча – плоча (да) пòйда – да тръгна процàп – предната част на волска кола провѝлица – носене тежести от двама души с дърво и въже припилѝквам – обикалям, навъртам се за нещо праньè – пране препòница – човек, който не приема чуждо мнение пугàнец – голяма мишка, плъх прикаламѝсвам се – присъединявам се премỳртил – прекалил пòдвръх – отгоре-отгоре пень – пън пръстень – пръстен парàпит – свободен от ангажименти преàбок – слаб човек, който няма апетит за ядене прòфирно – приятна за ядене храна, лека храна префѝрци – капризи подкàвам – поддържам огъня потàкна, да потàкна – да възстановя огъня пòдвал – сигурна опора пòстекь – леха при копане или жътва пèгя – педя прелòг – изоставена и обрасла с храсти и треви нива прòмка – проход проклетѝя – място с извършено проклятие, лош, проклет човек пàужина – паяжина печестѝна – пет – шест  (пет-шестима) панталòнци – панталонки провàла, да провàла – пробия, да пробия (дупка) пемперỳга – пеперуда прèбир – шарка при тъкане па – пак пашкульòсвам – удрям шамар, бия потòви – възстанови подстрѝжка – вълната около опашката и вимето на овцата прàщи – въжета за цедило прънкьа – недоволства неоснователно пунгѝя – кожена кесия за тютюн плỳя – гния - седи на едно място, не се движи послàждам – ям по малко - използвам икономично пребѝрам – сортирам пошèл – тръгнал (да) подзèма – да се сдружа с някого, да се делим от другите пàпук – пъп - продукт при производство на кашкавал пльòча – плоча пльòченица – къща, покрита с каменни плочи погàча – пита премòрок – капризен преколѝбил се – прегърбил се прòшка – прощаване прососовàрил се – проточил се пèтак – кръпка покръкло – ястие от свински карантии пръжки – останки след топене на сланина, препържени парченца сланина пръсцем гол – съвсем гол пỳканици – пуканки прѝкладен – сговорчив подмърдам – подигравам, недоволствам подмърдỳлкя - подигравчийка     Р разбòй – домашен стан рàзтаг – определена дължина (за прежда) рàзнище – част от волска кола разплитòк – разплетена прежда разчивьòсвам са – изморявам се от работа, от ходене рàка – ръка раскяк – храсталак римòника – хармоника рàздалеч – на разстояние (ударението е на първата сричка) ръкòвка  - ръкойка рàбош – уред за записване информация (летва с черти) рабòтиш – правиш рельòсвам – удрям обикновено с дърво рàна – храня ранà – храна рабòтница – много работлива жена (да са) разгàмжа – да се раздвижа рът – хребет разлỳпа - разделя     С садè – навсякъде сàдран – скъсан сàкам – искам сан – сън сал – само сарàк – дървен лост за носене на сено сàньа – шейна сакỳля – чувал от домашно тъкан плат (да) сбàгра – да събера с трудност (да се) сбèгне – да се събере при пране сгòдно – удобно сгòдна (за жена) – с правилно телосложение и добре облечена сенѝя – маса за храна сèцам – дърпам синьò – ударението е на втората сричка – синьо сѝсам – бозая сгенòсвам – съсипвам скòкокь – гъдел скрипèц – част от домашен стан скàли – стълби на къща слан – солен слàмник – дюшек със слама смèтен – сбъркан смѝтам – преча смок – част от дървен стан спòнец – дирек спаньè – спане сплит – кромид или чесън, сплетен като плитка скачòк, скачкѝ – скакалец, скакалци сръткаво – трудно за изпълнение съртьà – върша нещо бавно, защото е трудно сбиратòк – нещо събрано, разнородно смекьàрник – боклукчийска кофа или лопатка сърчà – парче стъкло стрèа – стряха стòвна – стомна соль – сол совàлкьа – совалка сърчено – бързо стрèда – сряда сàбота - събота слог – синор седèнкя – седянка секѝрче – малка секира сòба – стая сполàй – благодаря спам – спя суодòл – сух (безводен) дол стỳбел – дървен дънер за каптиране на извор сèно – сено (ударението на първата сричка) свàа – сваха, сватя сал – само сигà – сега сакỳпвам – съхранявам спорèдничав – не еднакъв на ръст сèнкя – сянка сòспа – преспа столè – малак стол, столче сгогорчѝл – навъсил, намръщил стрàга – място за доене на овце, където минават една по една сълпèц – част от волска кола, клемия сушенѝца – лента изсушено свинско месо скопнèл – стопил се сняг ситнорàк – сбор от еднакви по вид дребни предмети (не) сефèра – не почитам, не уважавам сугреп – алергия от диви животни     Т тòрник – вторник торбè – малка торба, торбичка тлъчник – част от дървен съд, чукало трèпа, утрèпа – бия, убия тривòнь – трион трòа – троха тувàн - таван тỳтам са – лутам се, бавя се тỳрта – пита, погача тъдèва – тука тканьè – тъкане ткальѝца – сръчна тъкачка търкỳло – колело тупàн – тъпан тупанджѝя – тъпанджия тикà – така тѝча – тичам тогѝва – тогава тàмока – там тутỳн – тютюн тѝшлер – дърводелец, мебелист таратѝтняк – дребен човек, недорасъл темерỳтин – мълчалив, неразговорлив теенà – спокойствие телнѝк – изхабен предмет точѝло – кръгъл камък за точене на ножове, секири тук пòтам – тук–там тèмен (темно) – тъмен, тъмно тепсѝя – тава търкам – мажа - чистя - режа дърва - готвя търкана коприва тàте – обръщение към дете трèщя се – чудя се, недоумявам тàмо, тàмока – там топрàк – район, землище – включва ниви, ливади, гори и т.н трепèре - трепери     У (да) углъзна – да остана завинаги там ушè – ухо угрѝбка – метален прибор за почистване на нощви узглàвница - възглавница уйдѝсвам – съгласявам се утлеѝсвам - гладя с ютия ỳрборешката – грубо ỳрсолица – тълпа урỳглица – знаме, сватбарско урутỳвам – говоря ỳрка – хурка ỳтратно – много засищащо, трудно за ядене упалнѝк – човек, който опустошава докъдето мине улỳвам – извиквам и-ху–ху на сватба улувѝца – нощна птица, произнасяща звуци като улуване увàлкя – дръжка на гърне урỳнгел – грозен, недъгав, противен учурѝсам се – обърквам се ỳвреме – навреме удàри – заваля (дъжд, сняг) урясвам – полагам усилие уш, ỳшкам – подкарване на кокошки     Ф фàна – хвана фетѝль – фитил фъртолòч – лоша гозба, безвкусна фарàш – лопатка за смет - пропаднала жена филджàн – керамична чаша за ракия с дръжка фукарà – човек, който има високо мнение за себе си, надценява се     Ц църцòри – тече слабо, между капе и тече цàцорка – малка кратунка, декоративна тиква - нещо не порастнало цапèц – част от тъкачен стан цвèкье – цвете цвет – цвят цал – цял цицèль – много солено (за храна) цадѝло – плат с пришити пращи за задяване цѝка – коза цик – подкарване на кози     Ч чàпча са – перча се, схващам се чембèр – кърпа за глава чеплèза са – катеря се чѝна -  правя чòрли – коса чòено – червено червенò - ударението е на втората сричка – червено чантà - ударението е на втората сричка – чанта чемрèе – изпарява се бавно чỳтура – дървен съд за чукане чуклè – чукче чумèе – боледува чърга – черга четвърток – четвъртък чучувàри – тече обилно чеврàти – криви си устатата, много говори (обидно) чỳчка – дървен калъп за калпаци чепèрук – мярка за дължина между палеца и показалеца чàбрица – чубрица чеỳлка – люспа чàфка – птица, подобна на врана, нощува в пещери чорàпе – чорапи чỳя – чувам чỳвам - отглеждам чалгàнь – с много физически недостатъци чепòла – катеря се чантрафѝль – малко момиченце чегъртам – събирам сено с гребуля, почиствам съдове чепèрко – сорт лук чèкам – чакам чỳпеници – начупени парченца хляб     Ш шепèлкям – докосвам, гъделичкам шàнец – канавка шамлѝя – забрадка, кърпа за глава, черна шѝник – крина шильòк – уред за усукване на прежда или за пробиване на дупки шлèкам – дебна шỳшляк – обелки от царевица или боб шулè – ударението на последната сричка – сватбарско барде за ракия (да са) шмỳгна – да се скрия бързо     Щ щерѝца – ялово женско животно, което не може да ражда щрòка - краста     Ъ ъртò – хребета ълчкам - хълцам     Ю юркам – бързам, карам и другите да бързат     Я я – аз язе, язека - аз язлàк – балкон, тераса ятòк – вътък яйдỳк – хайдук, крадец явѝиме са – явихме се ядỳвам – яд ме е на някого, мразя го ярина – вълна от шилета якàл – акъл, ум яхтѝ - ехти язѝк – език ( като анатомичен орган)     Събрано и написано от Цветана Ангелова Динова с.Миланово (Осиково) – 2008-2009 год.